Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel 

      Petr Krátký

      Na Studních 71

      284 01 Kutná Hora

      IČ: 887 81 437

      DIČ: CZ7605070847

      tel. : +420 607 539 177, +420 776 486 026

2. Všeobecná ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České
republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že je
smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.).
2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod na www.autosluzbypek.cz .
3. Těmito obchodními podmínkami jsou upraveny vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel obchodu Petr Krátký, Na Studních 71, 284 01  Kutná Hora, IČ: 88781437 (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující.
4. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím, budou zaznamenávány pouze a jedině za účelem vyřízení objednávky. Veškerá manipulace s těmito údaji je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

3.Vymezení některých pojmů

1. Prodávajícím se rozumí smluvní strana, která v rámci smluvního vztahu jedná v
rámci své obchodní činnosti. Podrobnější informace o subjektu jsou v článku I.3.
2. Kupujícím se rozumí podnikatel či spotřebitel, který je stranou smluvního vztahu dle těchto obchodních podmínek.
3. Internetovým obchodem se rozumí obchod www.autosluzbypek.cz, jehož provozovatelem je prodávající.

4.Objednávka a cena zboží

1. Veškerá objednávka zboží je uskutečňována pomocí internetového obchodu, prostřednictvím telefonního spojení či osobně.
2. Objednat zboží je možno jen na základě nabídky internetového obchodu.
3. Cena zboží se řídí výhradně aktuální cenou uvedenou v obsahu stránek internetovém obchodu. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné vady. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného. Prodávající si vyhrazuje právo měnit cenu zboží.
4. Náklady, které vzniknou kupujícímu, jsou závislé na ceně internetových a telefonních služeb, které používá.
5. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.  

5.Dodací a platební podmínky

1. Zboží je zasíláno prostřednictvím služeb České pošty, a.s., nebo je předáváno osobně zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
2. V případě využití služeb České pošty, a.s. bude ke koncové ceně připočítána cena za využití těchto služeb dle aktuálního tarifu společnosti.
3. Zboží je zasíláno na dobírku a poplatek se tedy platí při předání zboží. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
4. Zboží se stává majetkem kupujícího ihned po zaplacení částky.

6.Výměna zboží a odstoupení od smlouvy

1. Pokud kupující obdržel nesprávný druh zboží v důsledku vlastního špatného výběru, může požádat o výměnu zboží z těchto důvodů a to prostřednictvím elektronické komunikace a služeb České pošty, a.s.
2. Kupujícímu budou účtovány veškeré náklady (zpravidla poštovné a balné), které při výměně zboží vzniknou.
3. Vyměnit zboží je možno jen v případě, že je nepoužité, nepoškozené a v původním balení a v případě, že bude posláno spolu s kopií faktury. (viz. Reklamační řád níže)
4. Odstoupit od této smlouvy lze na základě ustanovení Občanského zákoníku o smlouvách, při nichž byly použity prostředky komunikace na dálku. (viz. Odstoupení od smlouvy níže)

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, dále zda se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zda je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zda vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro oprakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

8. Ochrana osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

1. Kupující prostřednictvím závazné objednávky souhlasí s obsahem obchodních podmínek.
2. Obchodní podmínky mohou být změněny ze strany prodávajícího, který na tuto změnu upozorní 15 dní před účinností nových změn a ustanovení.
3. Tato verze obchodních podmínek je platná od 01.01.2014 .

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího, kterým je Petr Krátký, IČ: 88781437, bytem Kutná Hora, Na Studních 71, 284 01.
Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství).

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Případné reklamace, včetně rozporu s kupní smlouvou, vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem a je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl poškozen působením živlů.
  • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN (pokud u výrobku existuje).

Doporučený postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. Zboží zašlete nejlépe jako doporučený balík na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Petr Krátký, Kutná Hora, Na Studních 71, 284 01.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má dle § 53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Doporučený postup při odstoupení od smlouvy:

Nepoužité a nepoškozené zboží v originálním neporušeném balení, nám po předchozí domluvě (mailem nebo telefonicky) zašlete jako doporučený balík ve vhodném obalu nejpozději do 14 dnů od zakoupení, na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, vrátíme Vám peníze za zboží ihned na Váš účet.

Tyto podmínky jsou platné od 25.5. 2018